2019-03-27

Statut

STATUT

 

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GRUDZIĄDZU

§ 1.

 

           Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grudziądzu zwana dalej „Powiatową Stacją” działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

 

Powiatowa Stacja jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.

 

 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Grudziądz.
 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Grudziądz
  i powiat grudziądzki.
 3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE
  w Grudziądzu”.

 

§ 4.

 

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§ 5.

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w Grudziądzu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
 2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.

 

 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności poprzez:
  1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  2. higieny środowiska,
  3. higieny pracy w zakładach pracy,
  4. higieny procesów nauczania i wychowania,
  5. higieny wypoczynku oraz rekreacji,
  6. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
  7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

 1. inicjowanie, organizację, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

 

 1. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
 2. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
  i zdrowotne, a w szczególności:
  1. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
  2. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
  3. prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
  4. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  5. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska, zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  6. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
  7. nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  8. nadzór nad kosmetykami,
  9. wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 w działalności zawodowej, substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych i detergentów,
  10. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
  11. wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych,
  12. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
  13. działalność przeciwepidemiczną,
  14. opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego podległych powiatów,
  15. wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postepowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  16. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
  17. przygotowanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
  18. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
  19. sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”,
  20. prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7.

 

Powiatowa Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług.

 

§ 8.

 

 1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu;
 3. Laboratorium.
 4. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
 5. Komórki organizacyjne działalności leczniczej:
  1. Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej;
  2. Oddział Laboratoryjny.

      2) Samodzielne Stanowisko Pracy działalności leczniczej:

 1. Stanowisko ds. Ocen i Analiz;
 2. Stanowisko Specjalisty ds. Systemu Jakości.

      3) Komórki Organizacyjne działalności pozamedycznej:

 1. Sekcja Ekonomiczno – Księgowa;
 2. Sekcja Administracyjno – Techniczna.

      4) Samodzielne Stanowiska Pracy działalności pozamedycznej:

 1. Stanowisko Pracy Główny Księgowy;
 2. Stanowisko Pracy Radca Prawny;
 3. Stanowisko Pracy Kadr i Spraw Pracowniczych;
 4. Stanowisko Pracy ds. OC, BHP, IODO, PPOŻ, Informatyki, Archiwizacji.
 5. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

           

 

Za zgodność z:

Zarządzeniem nr 367/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011 roku

oraz zmianami wynikającymi z zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr 391/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

- Nr 407/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

- Nr 134/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..