2019-03-27

Statut

STATUT

 

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GRUDZIĄDZU

 

§ 1.

 

           Powiatowa  Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grudziądzu zwana dalej „Powiatową Stacją” działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

 

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.

 

1.      Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Grudziądz.

2.      Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Grudziądz i powiat grudziądzki.

3.      Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Grudziądzu”.

 

§ 4.

 

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.

 

1.      Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu,      zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.

2.      Państwowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.

 

1.      Powiatowa Stacja zapewnia obsługę powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)     ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)     zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)     kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2.      Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)     nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy wzakładach pracy;

2)     prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych spawach projektów decyzji administracyjnych;

3)     prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)     sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)     nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)     nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków;

7)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)     wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;

9)     opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz  i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

12) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7.

 

Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług.

 

§ 8.

 

1.      Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1)     zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne działalności leczniczej:

a)    Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)    Oddział Laboratoryjny,

c)     Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

2)    komórka organizacyjna i samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej

a)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz,

c)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,

d)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

e)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny;

f)      Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości.

 

2.      Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

           

 

Za zgodność z:

Zarządzeniem nr 367/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011 roku

oraz zmianami wynikającymi z zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr 391/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

- Nr 407/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

- Nr 134/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się